AUDYT PODATKOWY

Nasz zespół d/s doradztwa podatkowego specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów podatkowych, obejmujących pełen zakres podatków.

Audyt podatkowy ma na celu:

 • zidentyfikowanie ryzyk podatkowych
 • zidentyfikowanie oszczędności podatkowych
 • wyeliminowanie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podczas większości audytów podatkowych udaje nam się zidentyfikować obszary, w których Klienci mogą dokonać oszczędności podatkowych, nierzadkie są też przypadki, gdy zidentyfikowane oszczędności znacznie przekraczają cenę za samą usługę audytu.

Audyt podatkowy przeprowadzany jest przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie weryfikacji rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw. W skład zespołu przeprowadzającego audyt podatkowy wchodzą osoby specjalizujące się w doradztwie podatkowym, prawnicy oraz osoby z uprawnieniami zawodowymi w zakresie rachunkowości.

Audyt podatkowy ma zazwyczaj charakter kompleksowy i dotyczy wszystkich podatków, chyba że na życzenie Klienta zakres audytu podatkowego ulega zawężeniu.

Kancelaria świadczy następujące typy usług audytu podatkowego:

 • audyt podatkowy miesięczny/kwartalny wykonywany przed złożeniem deklaracji i zapłatą podatku
 • audyt podatkowy roczny
 • audyt podatkowy w ramach due diligence

Większość naszych klientów korzysta z unikalnej na rynku usługi audytu podatkowego przeprowadzanego przed dokonaniem rozliczenia podatkowego każdego miesiąca.

Efektem przeprowadzonego audytu podatkowego jest szczegółowy raport, zawierający dokładne określenie zakresu badanych zagadnień, wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz rekomendacje co do dalszego sposobu postępowania.

W przeciwieństwie do większości firm doradczych, w raporcie zawieramy szczegółowe zalecenia odnoszące się do ściśle określonych dokumentów i kwot oraz dokładnie określamy zakres dokumentów, których weryfikację przeprowadziliśmy.

Na życzenie Klientów zidentyfikowane podczas audytu podatkowego błędy omawiane są na osobnym spotkaniu z pracownikami Klienta.

Ryzyko podatkowe w zidentyfikowanych podczas audytu podatkowego obszarach, co do których istnieją rozbieżności interpretacyjne, zabezpieczane jest poprzez przygotowanie wniosków do organów podatkowych o dokonanie wiążących interpretacji przepisów podatkowych.

W zakresie ograniczania ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej kadry menedżerskiej przygotowywane są również na życzenie Klientów procedury rozliczania poszczególnych podatków.

Do grona klientów korzystających ze świadczonych przez nas usług audytu podatkowego należą m. in. znane banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, agencje ratingowe, towarzystwa ubezpieczeń na życie, firmy produkcyjne i handlowe.

Typowy zakres audytu podatkowego obejmuje:

 • uzgodnienie kalkulacji podatkowej ze sprawozdaniem finansowym i wybranymi kontami księgowymi
 • weryfikację merytoryczną różnic pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym przedstawionych przez Klienta
 • weryfikację kompletności wykazania przez Klienta w/w różnic w kalkulacji podatku CIT
 • analizę najistotniejszych umów i regulaminów mogących mieć konsekwencje podatkowe
 • analizę wybranych obszarów potencjalnego ryzyka (np. leasing, działalność marketingowa, finansowanie)
 • przegląd dokumentów źródłowych, w zależności od ich ilości i rodzaju (przegląd kompletny, przegląd z zastosowaniem ustalonego progu istotności, przegląd dokumentów metodą próby, przegląd dokumentów za wybrane okresy) – pod kątem wszystkich podatków, ze szczegółowym zaznaczeniem w raporcie weryfikowanego zakresu dokumentacji
 • analizę ryzyk dotyczących uzyskiwania przez pracowników przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń (samochody służbowe, telefony służbowe, imprezy integracyjne, ubezpieczenia pracowników i członków organów, świadczenia wypłacane w związku z podróżami służbowymi)
 • badanie prawidłowości rozpoznawania obowiązku podatkowego w CIT i VAT oraz momentu zaliczania wydatków do kosztów w CIT i dokonywania odliczeń w VAT
 • analizę rozliczania dla celów VAT transakcji z nierezydentami z UE i spoza UE
 • weryfikację wypełniania obowiązków dotyczących przygotowania dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi
  weryfikację poprawności formalnej dokumentów (m. in. faktur korygujących, rejestrów VAT, faktur wewnętrznych)
 • weryfikację występowania płatności podlegających podatkowi u źródła
 • weryfikację wypełniania obowiązków informacyjnych i deklaracyjnych

Zakres zagadnień i dokumentów objętych audytem podatkowym zależny jest od przewidzianego czasu jego trwania oraz rozmiarów przedsiębiorstwa.