ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU. PROCEDURY WEWNĘTRZNE

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej ponoszą szeroką odpowiedzialność za swoje działania, podejmowane w ramach pełnionej przez nich funkcji, która obejmuje m.in.:

  • odpowiedzialność majątkową wobec spółki
  • odpowiedzialność majątkową wobec wierzycieli spółki
  • odpowiedzialność majątkową i karną skarbową z tytułu  zobowiązań publicznoprawnych spółki, takich jak podatki i składki ZUS
  • odpowiedzialność karną za przestępstwa i wykroczenia związane z pełnieniem funkcji członka zarządu

Wdrożenie w spółce odpowiednich procedur wewnętrznych pozwala w przeważającej mierze na zabezpieczenie ryzyka po stronie członka zarządu w powyższym zakresie.

Kancelaria wspiera członków zarządu m.in. poprzez:

  • identyfikację i opis aktualnych i przyszłych ryzyk w zakresie odpowiedzialności członka zarządu
  • audyt procedur stosowanych przez spółkę
  • weryfikację upoważnień i zakresu obowiązków poszczególnych pracowników oraz dokumentacji obowiązującej w spółce w tym zakresie
  • opiniowanie zmian w procedurach stosowanych przez spółkę i tworzenie nowych procedur
  • obsługę postępowań sądowych i administracyjnych związanych z odpowiedzialnością członka zarządu