POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE

Kancelaria posiada duże doświadczenie oraz wysoką skuteczność w zakresie obsługi postępowań odwoławczych od decyzji organów podatkowych.

Obsługa w powyższym zakresie obejmuje m. in.:

  • sporządzanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów z kontroli podatkowych
  • doradztwo w zakresie możliwości dokonywania korekt po zakończeniu kontroli
  • obsługę postępowań podatkowych wszczynanych po zakończeniu kontroli
  • zaznajomienie się z materiałem dowodowym sprawy przed wydaniem decyzji przez organ podatkowy
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia organów podatkowych
  • obsługę postępowań odwoławczych przed organami drugiej instancji
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
  • sporządzanie skarg kasacyjnych
  • zastępowanie Klientów przed sądami administracyjnymi.