INTERPRETACJE PODATKOWE

Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowywania dla Klientów wniosków o dokonanie urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Usługi Kancelarii obejmują:

  • spotkanie z Klientem w celu omówienia problemu mającego być przedmiotem wniosku
  • analizę wydanych interpretacji i orzeczeń oraz stanowisk doktryny
  • zebranie argumentacji merytorycznej
  • przedstawienie Klientowi wniosków co do ryzyka uzyskania interpretacji negatywnej
  • ewentualne prowadzenie postępowania odwoławczego w przypadku uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku uzyskania przez podatnika odpowiedzi nie podzielającej jego stanowiska, organy podatkowe są związane wydaną przez siebie interpretacją i mają obowiązek taką niekorzystną dla podatnika interpretację stosować m. in. podczas kontroli podatkowej.

Znane są również przypadki odmowy uwzględnienia przez organy kontroli wydanych wcześniej dla podatnika, korzystnych dla niego interpretacji, z uwagi na rozbieżności pomiędzy stanem opisanym we wniosku a stanem faktycznym stwierdzonym podczas kontroli.

W związku z powyższym istotne jest, aby argumentacja przedstawiana we wniosku o dokonanie interpretacji przepisów była dostateczna oraz sformułowana w sposób logiczny i przejrzysty, a stan faktyczny opisany wyczerpująco.