KONTROLA PODATKOWA

Usługi Kancelarii w zakresie obsługi kontroli podatkowych mają na celu zapewnienie Klientom już na etapie kontroli pełnego wsparcia merytorycznego oraz wyeliminowanie możliwości popełnienia przez Klientów błędów podczas tego postępowania.

Nasze usługi polegają na aktywnym, osobistym uczestnictwie na każdym etapie postępowania kontrolnego. W tym celu inicjowane są spotkania z osobami odpowiedzialnymi za jego przebieg i udzielane są wszelkie dodatkowe wyjaśnienia mogące przyczynić się do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawowym celem jest wyeliminowanie jak największej liczby kwestii spornych jeszcze przed sporządzeniem protokołu z kontroli. Dążymy do tego poprzez pozyskanie jak najwcześniej wiedzy o ewentualnych zarzutach, jakie mogą być postawione przez kontrolujących oraz poprzez przygotowanie odnośnie tych zarzutów stosownych analiz obejmujących przepisy prawa, interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądów, tak aby w postępowaniu podatkowym wszczynanym ewentualnie po przeprowadzonej kontroli znalazła się jak najmniejsza liczba kwestii wymagających obrony na etapie odwołania.

Współpraca w powyższym zakresie obejmuje:

  • wstępne spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe, mające na celu omówienie potencjalnych obszarów ryzyka i przygotowanie argumentacji opartej na interpretacjach urzędowych, orzeczeniach sądów i stanowiskach doktryny, którą będzie można od razu przedstawić w przypadku podniesienia tych kwestii przez kontrolujących
  • spotkanie organizacyjne z pracownikami Klienta, którzy będą mogli mieć kontakt z kontrolującymi, mające na celu wyjaśnienie zasad postępowania w trakcie trwania kontroli, w szczególności praw i obowiązków stron postępowania, zasad udzielania wyjaśnień i przedstawiania dokumentów kontrolującym, kwestie wyznaczanych przez kontrolujących terminów i ich przedłużania
  • weryfikację kwestii formalnych, takich jak upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz dopuszczalny czas jej trwania stałą asystę podczas kontroli bądź też, według wyboru Klienta, doraźne doradztwo w zakresie toczącego się postępowania kontrolnego
    uprzednią analizę przedstawianych kontrolującym dokumentów
  • przygotowanie odpowiedzi na pisemne pytania kontrolujących oraz argumentacji merytorycznej odnośnie stawianych przez nich zarzutów
  • udział w spotkaniach merytorycznych z osobami przeprowadzającymi kontrolę
  • sporządzanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów pokontrolnych, zastępowanie Klienta we wszczynanym po zakończeniu kontroli postępowaniu podatkowym
  • sporządzanie odwołań od rozstrzygnięć organów podatkowych i skarbowych wydanych we wszczętym po zakończeniu kontroli postępowaniu podatkowym
  • zastępowanie Klienta przed sądami administracyjnymi

Co do zasady nasi stali Klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z obsługą w powyższym zakresie, jako że wliczona jest ona w cenę miesięcznego ryczałtu.