PRAWO PRACY

Kancelaria TLS Wąsowski, Zalewski i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy, obejmującą zarówno wdrażanie procedur restrukturyzacyjnych, jak też bieżącą obsługę prawną oraz obsługę postępowań sądowych.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • audyty w zakresie prawa pracy dla celów restrukturyzacji i optymalizacji zatrudnienia
 • audyty w zakresie prawa pracy dla oceny poprawności realizacji przez pracodawców obowiązków wynikających z prawa pracy
 • opracowywanie i wdrażanie procedur restrukturyzacji zatrudnienia (zwolnienia grupowe i indywidualne, przenoszenie zakładów pracy lub ich
 • zorganizowanych części na inne podmioty, transfery indywidualne, delegacje pracownicze, outsourcing, optymalizacje form zatrudnienia)
 • optymalizacje struktur i form zatrudnienia z uwzględnieniem aspektów podatkowych, jak też z uwzględnieniem zobowiązań wobec ZUS i PFRON
 • opracowywanie i weryfikacja wewnątrzzakładowych regulacji prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS, porozumienia zbiorowe pracy, układy zbiorowe pracy, regulaminy zwolnień grupowych etc.), sporządzanie i weryfikację dokumentów związanych z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące odpowiedzialności za powierzone mienie, umowy dotyczące akcjonariatu pracowniczego, umowy dotyczące zwrotu kosztów szkoleń na wypadek rozwiązania umów o pracę, wypowiedzenia definitywne i zmieniające, rozwiązywanie umów w trybie dyscyplinarnym etc.), sporządzanie i weryfikację umów menadżerskich i cywilnoprawnych
 • wsparcie pracodawców w zakresie realizacji obowiązków rejestracyjnych i zgłoszeniowych na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej oraz jej zakończenia (likwidacje zakładów pracy)
 • wsparcie pracodawców w kontaktach ze związkami zawodowymi, przedstawicielami pracowników, radami pracowników, radami pracowniczymi, przedstawicielami państwowej i społecznej inspekcji pracy, w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy
 • pomoc prawną w zakresie ubezpieczeń społecznych i opodatkowania świadczeń pracowniczych
 • pomoc prawną w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
  zastępstwo w sporach sądowych z zakresu prawa pracy