Od dnia 1 kwietnia 2015 r. zmniejszeniu uległ zakres obowiązków pracodawców i pracowników wiązanych z obowiązkowymi badaniami lekarskimi przeprowadzanymi przy przyjęciu do pracy lub jej zmianie.

W wyniku nowelizacji treści art. 229 KP, wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jak też osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. W tym ostatnim przypadku ułatwienie takie nie będzie dotyczyć osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.