Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r. bez zmian

Ponieważ projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 zakłada, że do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie trzeba przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie wynosił tyle samo co w latach 2011-2016 i wyniesie: odpis podstawowy 37,50% – 1.093,93 zł, odpis na jednego pracownika młodocianego: w pierwszym roku nauki 5% – 145,86 zł, w drugim roku nauki 6% – 175,03 zł, w trzecim roku nauki 7% – 204,20 zł. Odpis podwyższony wyniesie 50% – 1.458,57 zł, zwiększenie 6,25% – 182,32 zł, zwiększenie 7,5% – 218,79 zł.