Wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę nie jest warunkiem zasądzenia odszkodowania z tytułu dyskryminacji

Wniesienie odwołania od wypowiedzenia na podstawie art. 45 § 1 k.p. nie jest warunkiem wymaganym dla zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z art. 18[3d] k.p. z tytułu dyskryminacji w zakresie wskazanej w wypowiedzeniu jego przyczyny lub dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia z pracy (uchwała siedmiu sędziów SN Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 28 września 2016 r. sygn.. III PZP 3/16).