Uchwała SN z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. III PZP 4/15

W uchwale z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. III PZP 4/15, Sąd najwyższy wskazał, że „Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 k.p. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania przez pracownika umowy o pracę.”
Oznacza to, że także w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z przyczyn niedotyczących przez pracownika, ale spowodowanych przez zakład pracy, pracodawca musi liczyć się z koniecznością wypłaty takiemu pracownikowi