Mobbing a stosowanie kar porządkowych i system wynagrodzenia

Poczucie pracownika, że stosowany jest wobec niego mobbing, nie jest wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że rzeczywiście on występuje.

Ocena, czy w danym przypadku mamy do czynienia z mobbingiem, opierać się musi na obiektywnych kryteriach w kontekście ujawnionych okoliczności faktycznych.

W przypadku stosowania wobec pracownika kar porządkowych mobbing wystąpi dopiero wówczas, gdy stosowanie kar porządkowych będzie miało charakter instrumentalny, nieukierunkowany na osiągnięcie celów wynikających z zawarcia umowy o pracę.

Podobnie sam fakt, że pracownik otrzymuje niższe od innych pracowników wynagrodzenie świadczenie nie potwierdza sam w sobie wystąpienia mobbingu. Ważna jest przyczyna, dla której wystąpiła dysproporcja w wynagrodzeniu – orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w orzeczeniu z dnia 30 czerwca 2015 roku.