Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z dnia 13 października 2015 r.) wprowadzonych zostało szereg zmian w dotychczasowych regulacjach dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. m.in. pozew będzie musiał zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.