Tylko w wyjątkowych sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ingerować w wysokość wynagrodzenia określonego przez strony stosunku pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, iż ubezpieczona została zatrudniona u płatnika w pełnym wymiarze czasu pracy na potrzeby nabycia przez nią uprawnień do wysokich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Ponadto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że wynagrodzenie ubezpieczonej jest rażąco wygórowane i obniżył ubezpieczonej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak wskazał jednak Sąd Apelacyjny w Białymstoku, nawet gdyby podniesienie wynagrodzenia związane było z ciążą i chęcią pobierania wyższych świadczeń, to nie jest to okoliczność wystarczająca do zanegowania wynagrodzenia, które w danych okolicznościach można uznać za godziwe, powiązane z kwalifikacjami i zadaniami i które nie jest rażąco wygórowane (wyrok z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt III AUa 31/16).