Przy połączeniu spółek działa ochrona z interpretacji indywidualnej uzyskanej przez spółkę przejmowaną, o ile spółka przejmująca zastosowała się do uzyskanej interpretacji wydanej wobec spółki przejmowanej, w sytuacji zaistnienia takiego samego stanu faktycznego.

Takie zastosowanie się do interpretacji wywoła ochronę prawną na wypadek jej zmiany, nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej lub uchylenia prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

Wyrok NSA z 8 września 2016 r.  sygn. II FSK 2210/14