Od 01.07.2016 r. wprowadzony zostanie Jednolity Plik Kontrolny – nowy obowiązek podatników w zakresie przesyłania organom podatkowym danych e określonej postaci elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ma to być to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik będzie zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego, księgi podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe. Plik ten będzie przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Mali i średni przedsiębiorcy będą przekazywać dane w postaci elektronicznej na zasadzie dobrowolności w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Pozostali przedsiębiorcy będą natomiast zobligowani przekazywać dane, na żądanie organu podatkowego, w postaci elektronicznej od 1 lipca 2016 roku.

Prace nad formatem jeszcze trwają, nie ma szczegółów technicznych, więc jeszcze nie można na chwilę obecną rozpocząć dostosowywania systemów ani oszacować kosztów tej operacji.

Struktura logiczna danych omawianego pliku zostanie zaprezentowana w Biuletynie informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. W Ordynacji podatkowej zobowiązano Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia w zakresie określenia:
• sposobu przesyłania danych w formie elektronicznej;
• wymagań odnośnie nośników, na których dane będą przekazywane;
• mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności oraz niezaprzeczalności danych zawartych w księgach;
• sposobu ochrony takich danych przed nieuprawnionym dostępem.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że struktura JPK, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, będzie oparta o aktualną wersją specyfikacji pliku SAF-T (Standard Audit File for Tax), rekomendowaną przez OECD. SAF-T stanowi schemat w XML i został zaproponowany przez OECD już w 2005 r. (drugą wersję opublikowano w 2010 r.). SAF-T został zaprojektowany w sposób umożliwiający przetwarzanie danych z obszarów powszechnie obecnych w systemach księgowych przedsiębiorstw, w podziale na:

• Księgi główne (księgowania);
• Należności (główna dokumentacja klienta, faktury, płatności);
• Zobowiązania (główna dokumentacja dostawców, faktury, płatności);
• Środki trwałe (główna dokumentacja środków, przewartościowania i deprecjacje);
• Inwentarz (główna dokumentacja produktowa, ruchy/przemieszczenia (movements).