Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę w zakresie postępowania egzekucyjnego umożliwiającą komornikowi prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Reguła ta zastosowanie ma w stosunku do postępowań egzekucyjnych wszczętych po dniu 8 września 2016 r.