Z dniem 01 stycznia 2016 r. w ustawach o podatkach dochodowych uregulowana zostanie kwestia ujmowania korekt kosztów i przychodów. W dniu dzisiejszym Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, wprowadzającą również zmiany do ustaw o podatkach dochodowych.

Obecnie istnieją rozbieżności zarówno w orzecznictwie, jak i stanowiskach organów podatkowych co do okresów, w których korekty kosztów i przychodów w CIT i PIT powinny być wykazywane. Zarysowały się w tym zakresie dwa rozbieżne stanowiska.

Zgodnie z pierwszym z nich, okres, w którym powinna być wykazywana korekta, zależy od jej przyczyny. Zgodnie z drugim stanowiskiem, korekta zawsze powinna być odnoszona do okresu, w którym powstał pierwotny koszt albo przychód.

Zgodnie z nowymi regulacjami korekty kosztów lub przychodów będą dokonywane „wstecz” jedynie wówczas, gdy będą one spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką. Pozostałe korekty wykazywane będą na bieżąco.