Dziś, 11 września 2015 r., Sejm uchwalił zmiany dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji do cen transferowych przez podmioty powiązane.

Między innymi:

  • podniesiony został próg powiązań kapitałowych z dotychczasowych 5% do 25%
  • zwolniono z obowiązku sporządzania dokumentacji podmioty, których przychody lub koszty nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln EUR
  • obowiązkiem sporządzania dokumentacji objęto wszystkie transakcje istotne, przy czym próg istotności określono następująco:
  1. przychody/koszty od 2 mln EUR do 20 mln EUR – 50 tyś. EUR + 5 tyś. EUR za każdy 1 mln EUR kosztów/przychodów powyżej 2 mln EUR
  2. przychody/koszty od 20 mln EUR do 100 mln EUR – 140 tyś EUR + 45 tyś. EUR za każde 10 mln EUR kosztów/przychodów powyżej 20 mln EUR
  3. przychody/koszty powyżej 100 mln EUR – 500 tyś. EUR

Ponadto z istotnych zmian wymienić należy:

  • rozszerzenie obowiązku sporządzania dokumentacji na niektóre inne zdarzenia pomiędzy spółką polską a podmiotem z nią powiązanym, takie jak umowy spółki osobowej, cash poolingu, wspólnego przedsięwzięcia
  • obowiązek składania wraz z zeznaniem podatkowym dodatkowego sprawozdania w sprawie transakcji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji
  • rozszerzenie treści dokumentacji na dane wykazujące rynkowość cen (benchmarking study), zawierający dane polskich podmiotów
  • podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 20 mln EUR obowiązani będą załączać też tzw. master file, opisujący grupę kapitałową, w tym jej strukturę, politykę cen transferowych, opis działalności, opis wartości niematerialnych grupy, jej sytuację finansową.

Termin na przedstawienie organowi podatkowemu dokumentacji pozostaje bez zmian i wynosi 7 dni od zgłoszenia żądania, przy czym organ podatkowy będzie mógł zażądać także dokumentacji do transakcji nie objętej w/w limitami, termin na jej przygotowanie wynosić będzie 30 dni.

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowiązku sporządzania sprawozdania CIT-CBC, które stosować się ma od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r., z tym zastrzeżeniem, że za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązek sporządzania sprawozdania CIT-CBC powstanie, jeżeli skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczą równowartość 750.000.000 EUR za ten rok podatkowy.

Już teraz należy zadbać o otrzymanie z grupy kapitałowej master file oraz zarezerwować w budżecie środki finansowe na zamówienie analiz w zakresie benchmarkingu.