Liczba kontroli w zakresie cen transferowych w pierwszym półroczu 2016 r. sięgnęła 222 postępowań, z czego 4 postępowania dotyczyły klientów naszej Kancelarii.

Podatnicy otrzymują pisemne wezwania do przedstawienia dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe) w terminie 7 dni, a po przedstawieniu dokumentacji wszczynane są automatycznie kontrole obejmujące swoim zakresem rozliczenia podatku CIT za dany rok. Choć zakres kontroli obejmuje pełne rozliczenie CIT, zainteresowanie kontrolujących skupia się przede wszystkim na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Badane są w szczególności transakcje dotyczące finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz transakcje obejmujące sprzedaż przez polski podmiot towarów lub usług na rzecz innych jednostek powiązanych. Kontrolujący często stosują w tym ostatnim przypadku metodę ustalania ceny rynkowej poprzez porównanie wewnętrzne w ramach metody PCN.