Wiedza stron o ciąży pracownicy w chwili zawierania umowy o pracę nie może automatycznie powodować nieważności umowy o pracę

Faktyczne zawarcie umowy o pracę i podjęcie na jej podstawie pracy nie może skutkować stwierdzeniem nieważności tejże umowy w oparciu o art. 58 § 1 k.c., choćby nawet celem samym w sobie było skorzystanie ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Nie obowiązują jakiekolwiek przepisy, który zabraniałby kobietom w ciąży zawierania umów o pracę lub uzależniające powstanie stosunku pracy od okresu trwania umowy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. akt III AUa 284/16).