Od 01 stycznia 2016 r. Rząd planuje wprowadzić nowy podatek od handlu detalicznego (tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych). Podatek ten obejmie nie tylko duże sieci handlowe, lecz również mniejsze sklepy, w tym część aptek oraz salony samochodowe.

Zgodnie z projektem ustawy podatek wystąpi, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

1) łączna sprzedaż na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej (nie tylko osób fizycznych), bez względu na sposób zapłaty powiększona o pozostałą sprzedaż, w tym na rzecz podmiotów gospodarczych, opłaconą kartami płatniczymi, kredytowymi lub bonami przekroczy w danym kwartale 2 mln zł netto

2) powierzchnia sprzedaży przekroczy 250 m2, przy czym powierzchnia ta definiowana jest zgodnie z art. 2 pkt. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. należy przez nią rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

3) Towary będą wymienione w załączniku do ustawy.