Prawo zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest zależne od uprzedniego zgłaszania do tego planu wniosków i uwag

Fakt, że strona składająca skargę skarżąca nie składała wniosków i uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego nie ma wpływu na możliwość zaskarżenia planu zagospodarowania przestrzennego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2016 r., sygn. akt II OSK 2644/15).