Transakcja na instrumentach pochodnych (np. opcje, kontrakty typu forward) oznacza świadczenie usługi zwolnionej z VAT – d0 takiego wniosku doszedł NSA w wyroku z 28.10.2015 r. sygn. akt I FSK 1217/14.

Jest to ważny wyrok dla podatników VAT dokonujących takich transakcji np. w celu zabezpieczenia pozycji walutowej firmy, oznaczać on może zaległości z tytułu podatku VAT, bowiem transakcje na instrumentach pochodnych generują niekorzystny współczynnik służący do odliczania podatku naliczonego tzw. „strukturą”.

W orzeczeniu wydanym w 2014 r. (sygn. akt I FSK 1609/13) NSA zajął odmienne stanowisko uznając, że ten, kto nie trudni się zawodowo transakcjami na instrumentach pochodnych, czy też szerzej transakcjami finansowymi, jest jedynie usługobiorcą i sam nie świadczy żadnej usługi na rzecz banku/drugiej strony transakcji.

Zdaniem NSA z okoliczności sprawy wynikało, że transakcje te planowane były jako czynności stałe, a nie jedynie incydentalne, i dlatego nie można było ich uznać za czynności sporadyczne. Powołał się przy tym na orzeczenia TSUE (sygn. C-306/94, C-142/99).