Aporty wnoszone do spółki kapitałowej w innej formie niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana stanowić będą przychód wspólnika wg ich wartości rynkowej. Do tej pory przychodem była jedynie nominalna wartość udziałów/akcji wydawanych w zamian za wkład niepieniężny.

Co do zasady jako wartość aportu/przychód przyjmowana będzie jego wartość określona w umowie spółki/statucie, jeśli jednak wartość ta bez uzasadnionej przyczyny odbiegać będzie od wartości rynkowej – będzie ona mogła zostać podwyższona przez organy podatkowe.

Jednocześnie zniesione zostaną ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od tego typu aportów. Obecnie treść art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT nie pozwala uznać za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej m.in. środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Proces legislacyjny został w tym zakresie zakończony i ustawa wejdzie w życie z dniem 01.01.2017 r.