Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym zmienione zostały urzędowe formularze pozwu oznaczonego symbolem P – dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 187(1) k.p.c. Zmiany dotyczą również wzoru formularza załącznika do pism procesowych zawierającego dane uzupełniające stron oznaczonego symbolem DS oraz wzoru formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW. Zmiany wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2016 r.