Nowelizacja Kodeksu Pracy, która wejdzie w życie w dniu 22 lutego 2016 r., wprowadzi istotne zmiany w umów o pracę na czas określony.

Nowelizacja przewiduje m. in. likwidację umów o pracę zawieranych na czas wykonania określonej pracy.

Ponadto, pracodawca będzie miał prawo do zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny, o ile pracodawca będzie zamierzał zatrudnić pracownika na przy wykonywaniu innej pracy, niż przewidziana przy zawarciu pierwszej umowy na okres próbny. Jeżeli natomiast pracownik miałby wykonywać taką samą pracę, pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie umowy na okres próbny jedynie po upływie trzech lat od rozwiązania z tym pracownikiem poprzedniej umowy o pracę.

Najbardziej jednak istotną dla pracodawców zmianą wprowadzoną przez ww. nowelizację będą zmiany w zakresie umów na czas oznaczony. Nowelizacja wprowadza ograniczenie maksymalnego okresu obowiązywania umów o pracę na czas oznaczony do 33 miesięcy, przy czym pracodawca będzie uprawniony do zawarcia z pracownikiem nie więcej niż trzech umów na czas oznaczony, których łączny okres obowiązywania nie może przekroczyć 33 miesięcy. Konsekwencją przekroczenia ww. terminów będzie przekształcenie umowy na czas oznaczony w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony nie będą miały zastosowania do umów na zastępstwo i zawieranych w celu wykonania prac dorywczych lub sezonowych, a także w przypadku, gdy pracodawca wykaże istnienie obiektywnych przyczyny uzasadniających zawarcie takiej umowy i wykaże, że zawarcie takiej umowy zaspakajać będzie rzeczywiste, okresowe zapotrzebowanie na pracę.

Istotną zmianą będzie również wprowadzenie dla umów na czas oznaczony takich samych terminów ich wypowiadania, jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Oznacza to, że w zależności od okresu obowiązywania umowy na czas oznaczony okres wypowiedzenia wynosił będzie odpowiednio dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące – zależnie od okresu trwania takiej umowy.